พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระธรรมเทศนา     

หน้าแรก
ชื่อกัณฑ์เทศน์
ปีที่เทศนา

๑.  พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

-

๒.  รััตนตฺตยคมนปณามคาถา

   ๖ มีนาคม  ๒๔๙๒

๓.  อาทิตตปริยายสูตร

๒๕ สิงหาคม ๒๔๙๖

๔.  สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่่พึ่งของตน

๑๓ กันยายน ๒๔๙๖

๕.  สังคหวัตถุ

๒๐ กันยายน ๒๔๙๖

๖.  มงคลกถา

๒๐ กันยายน ๒๔๙๖

๗.  พระปรมัตถ์ : อกุศลจิต

   ๑ ตุลาคม  ๒๔๙๖

๘.  เบญจขันธ์

๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๖

๙.  ขันธ์ ๕ เป็นภาระอันหนัก

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๖

๑๐.คารวาทิกถา

๑๐ มกราคม ๒๔๙๗

๑๑.ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม

๑๒ มกราคม ๒๔๙๗

๑๒.ธรรมนิยามสูตร

๓๑ มกราคม ๒๔๙๗

๑๓.เขมาเขมสรณาคมน์

  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗

๑๔.ติลักขณาคาถา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗

๑๕.ปัจฉิมวาจา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗

๑๖.ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗

๑๗.สมาธิเบื้ื้องต่ำและสมาธิเบื้องสูง

๒๘ กุมภาพันธุ์ ๒๔๙๗

๑๘.ปัญญาเบื้องต่ำและปัญญาเบื้องสูง

  ๔ มีนาคม ๒๔๙๗

๑๙.ศีลทั้ง ๓ ประการ

๑๔ มีนาคม ๒๔๙๗

๒๐.อริยธนคาถา

๑๙ มีนาคม ๒๔๙๗

๒๑.อุทานคาถา

๒๑ มีนาคม ๒๔๙๗

๒๒.ปัพพโตปมคาถา

๒๘ มีนาคม ๒๔๙๗

๒๓.ติลักขณาทิคาถา

  ๔ เมษายน ๒๔๙๗

๒๔.เกณิยานุโมทนาคาถา

๑๑ เมษายน ๒๔๙๗

๒๕.มงคลสูตร

๑๘ เมษายน ๒๔๙๗

๒๖.มงคลสูตร

๒๕ เมษายน ๒๔๙๗

๒๗.รัตนสูตร : พุทธรัตนะ

๒๖ เมษายน ๒๔๙๗

๒๘.ภัตตานุโมทนากถา

  ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๗

๒๙.ภัตตานุโมทนากถา

๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗

๓๐.รัตนสูตร : สังฆรัตนะ

๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗

๓๑.รัตนสูตร : ธรรมรัตนะ

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๗

๓๒.กรณียเมตตสูตร

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗

๓๓.กรณียเมตตสูตร (ต่อ)

   ๑ มิถุนายน ๒๔๙๗

๓๔.ขันธปริตร

   ๖ มิถุนายน ๒๔๙๗

๓๕.ธชัคคสูตร   

๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๗

๓๖.โพชฌงค์ปริตร

๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗

๓๗.ปกิณกเทศนา

๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๗

๓๘.สัจจกิริยคาถา

๒๓ กรกฎาคม ๒๔๙๗

๓๙.สังวรคาถา

๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๗

๔๐.ติลักขณาทิคาถา

   ๑ สิงหาคม ๒๔๙๗

๔๑.ติลักขณาทิคาถา (ต่อ)

   ๗ สิงหาคม ๒๔๙๗

๔๒.สุขที่สัตว์ปรารถนาจะพึงได้

๑๙ กันยายน ๒๔๙๗

๔๓.สติปัฏฐานสูตร

  ๓ ตุลาคม ๒๔๙๗

๔๔.มหาสติปัฏฐานสูตร

๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๗

๔๕.โอวาทปาฏิโมกข์

๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๗

๔๖.พุทธโอวาท

๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๗

๔๗.ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ

๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๗

๔๘.การแสดงศีล (สีลุทเทส)

  ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

๔๙.ปกิณณกะ

  ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

๕๐.ของที่ได้โดยยาก

  ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

๕๑.ภัตตานุโมทนากถา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

๕๒.พระพุทธภาษิต : ความไม่ประมาท

๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

๕๓.อริยทรัพย์  

๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

๕๔.พุทธอุทานคาถา

๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๗

๕๕.การย่อย่นสกลพุทธศาสนา

๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๗

๕๖.สังคหวัตถ

๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗

๕๗.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  ๑ มกราคม ๒๔๙๘

๕๘.อนุโมทนาคาถา

  ๘ มกราคม ๒๔๙๘

๕๙.ภัตตานุโมทนาคาถา  

๑๖ มกราคม ๒๔๙๘

๖๐.อริยธนคาถา

๒๓ มกราคม ๒๔๙๘

๖๑.ภารสุตตกถา

-

๖๒.โพธิปักขิยธรรมกถา

-

๖๓.วิสฺสาสปรมา ญาต

๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๗

๖๔.โอวาทหลวงพ่อ

  ๗ ตุลาคม ๒๔๙๘

๖๕.ประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรม

๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๘

๖๖.หิริโอตตัปปะ

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙

๖๗.ทานวัตถุ-ฉากหลัง

  ๓ เมษายน ๒๔๙๙

๖๘.สมถะ วิปัสสนา

-

๖๙.เทวธรรม

-

๗๐.โอวาทปาฏิโมกข์

-